Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
Setkání jubilantů a seniorů
30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán obce > Územní plán obce

Územní plán obce

Realizováno za podpory Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013.

smilovice_uzemni_plan.jpg

Územní plán obce - změna č. 1

Podané podněty na změnu Územního plánu obce Smilovice účinného od 2.4.2015  (ÚP) posoudil pořizovatel územního plánu – Magistrát města Třinec. 

Po posouzení návrhů na změnu ÚP v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zastupitelstvo obce Smilovice bylo seznámeno s podněty se stanovisky pořizovatele.

Zastupitelstvo obce Smilovice schválilo  usnesením č.7/51/2018 dne 24.9.2018 pořízení změny č. 1 územního plánu obce,
dne 4.3.2019 usnesením č. 12/4/2019 byly schváleny změny v zařazení pozemků v územním plánu obce Smilovice dle podaných žádosti, dále na základě ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  je starosta obce  Ing. Miroslav Sikora určeným  zastupitelem pro pořízení změny č. 1 územního plánu obce Smilovice.

Na základě zprávy předložené  pořizovatelem,  zastupitelstvo obce Smilovice na zasedání  dne 16.9.2019 projednalo:návrh změny uzemního plánu obce a přijalo usnesení níže. Stanoviska dotčenýcho orgánů k jednotlivým podnětům jsou k nahlédnutí u pořizovatele.

Územní plán obce Smilovice  – návrh změny č. 1

Zpráva o uplatňování Územního plánu Smilovice za období duben 2015 – duben 2019“ obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Smilovice.

Usnesení č. 9/10/2019

Zastupitelstvo obce Smilovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) za použití ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Zprávu o uplatňování Územního plánu Smilovice za období duben 2015 – duben 2019“ (dále jen „ZoU ÚP Smilovice“).

Dále zastupitelstvo obce příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) a v souladu s ust. § 55a  odst. 2 stavebního zákona rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 1 ÚP Smilovice,  tato  Změna č. 1 ÚP Smilovice bude pořízená zkráceným postupem dle § 55a a násl. stavebního zákona, obsah Změny č. 1 ÚP Smilovice je součástí ZoU ÚP Smilovice [kap. e) pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny], zprac. srpen 2019 viz příloha.

Pořizovatel: Magistrát města Třinec, Odbor stavebního řádu a územního plánování
Kontakt:

Oddělení územního plánování

Zpráva o uplatňování územního plánu obce
Příloha č.1 - podněty na změnu územního plánu
Příloha č.2 - mapa

Územní plán rok 2015

 • Textová část návrhu územního plánu
 • Grafická část návrhu územního plánu
 • Výkres základního členění území 1 : 5 000
 • Hlavní výkres urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
 • Hlavní výkres koncepce veřejné infrastruktury 1 : 5 000
 • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
 • Textová část odůvodnění územního plánu
 • Grafická část odůvodnění územního plánu
 • Koordinační výkres 1 : 5 000
 • Výkres širších vztahů 1 : 50 000
 • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
 • SEA - Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Datum nabytí účinnosti: 2.4.2015.

Text - návrh
Text - odůvodnění
Základní členění území
Urbanistická koncepce
Infrastruktura
Veřejně prospěšné stavby
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Předpokládané zábory půdního fondu
SEA
Opatření obecné povahy č. 2/2015

Veřejné projednávání návrhu ÚP

Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu Územního plánu obce Smilovice.

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Územního plánu obce Smilovice včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona, dne 22. 10. 2014 v 15,00 hodin v budově Obecního úřadu Smilovice.

img1.png

Veřejné projednávání návrhu ÚP - foto 1.jpg Veřejné projednávání návrhu ÚP - foto 2.jpg Veřejné projednávání návrhu ÚP - foto3.jpg Veřejné projednávání návrhu ÚP - foto 4.jpg

35/2014 Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu Územního plánu obce Smilovice

22.10.2014 v 15:00 hodin v budově Obecního úřadu ve Smilovicích „Územní plán obce Smilovice“, realizováno za podpory Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013.

smilovice_uzemni_plan.jpg

Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury
Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny
Koordinační výkres
Návrh
Odůvodnění
SEA
Veřejná vyhláška
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres širších vztahů
Výkres veřejně prospěšných staveb
Výkres základního členění území

Kontakt na pořizovatele - změna

Pořizovatelem územního plánu obce Smilovice je Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, odpovědná osoba Ing. Darina Dzivá, tel: +420 558 306 234, darina.dziva@trinecko.cz.

Výkresy ÚP k 31.7.2013

33/2013 Oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Smilovice
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Návrh
Odůvodnění
Veřejně prospěšné stavby
Základní členění

Stanovisko Městského úřadu Třinec ze dne 9.3.2012

Pořizovatelem územního plánu obce Smilovice je Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování, odpovědná osoba Ing. Daniel Steffek, tel: +420 558 306 227, daniel.steffek@trinecko.cz.

Stanovisko - odbor životního prostředí

Schválené zadání ÚP

Zadání schválené usnesením 5/52/2010 dne 11.10.2010.

Dodatečné stanovisko MÚ Třinec, odbor živ. prostředí a zemědělství
Mapka
Stanovisko MÚ Třinec, odbor živ. prostředí a zemědělství
Příloha ke stanovisku
Zadání

Nový územní plán - příprava

Pořizovatel Městský úřad Třinec - odbor stavebního řádu a územního plánu.

Základní etapy při pořizování územního plánu

Návrh na pořízení ÚP

 • byly sesbírány podněty občanů na pořízení nového ÚP

Rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení ÚP

Zahájení projednání návrhu zadání

 • byl zveřejněn návrh zadání, ke kterému se mohly vyjádřit dotčené orgány a veřejnost

Úprava návrhu zadání dle uplatněných požadavků dotčených orgánů, připomínek veřejnosti

 • V této fázi se právě nacházíme
 • Doručeny byly 4 připomínky občanů
 • Požadavky vznesly tyto dotčené orgány:
  • CHKO Beskydy
  • odbor školství, kultury a tělovýchovy, MěÚ Třinec
  • odbor životního prostředí, MěÚ Třinec
  • pozemkový úřad Frýdek-Místek
  • Ministerstvo obrany
  • Ministerstvo životního prostředí
  • odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, KÚ Moravskoslezského kraje
 • Prozatím nebylo doručeno koordinované stanovisko krajského úřadu
 • Orgán ochrany přírody a krajiny nesouhlasí s většinou požadavků uvedených v grafické části (viz dříve dodaná tabulka) a své stanovisko nehodlá nijak měnit, tyto požadavky by neměly dále vstupovat do další fáze pořizování ÚP
 • Textová i grafická část zadání ÚP se upravuje na základě vznesených požadavků, upravené zadání ÚP se před schválením konzultuje s určeným zastupitelem

Následuje:

Schválení zadání ÚP zastupitelstvem obce

 • zadání bude předáno zpracovateli ÚP, který bude zpracovávat návrh ÚP

Společné jednání o návrhu ÚP

Posouzení návrhu ÚP krajským úřadem

Veřejné projednání návrhu ÚP

Přezkum a odůvodnění návrhu ÚP

Vydání ÚP zastupitelstvem obce

Zadání
Mapka

Územní plán rok 2000

Schéma urb. návrhu včetně zm.č.1 a 2 formát A2
Schéma urb. návrhu včetně zm. č. 1 a 2, část 1 z 4
Schéma urb. návrhu včetně zm. č. 1 a 2, část 2 z 4
Schéma urb. návrhu včetně zm. č. 1 a 2, část 3 z 4
Schéma urb. návrhu včetně zm. č. 1 a 2, část 4 z 4
Regulativy územního rozvoje - text r. 2020
Textová část r. 2000
Změna č. 1 - r. 2004
Změna č. 2 - r. 2008

Počasí

Sobota Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 19/9 °C
Neděle Oblačno až zataženo s bouřkami 19/12 °C
Pondělí Zataženo 22/10 °C
Úterý Zataženo 22/11 °C